Ossi Aura

Heromakerin uusin Sankarintekijä on Ossi Aura.

Ossi Aura on henkilöstötuottavuuden ja sen johtamisen tutkija ja kehittäjä. Osaamispääomaan paneutunut väitöstutkimus Hankenilla on antanut hyvän pohjan näiden ilmiöiden tutkimiseen ja myös kehittämiseen. Tieteellinen perusta ja vankka oma tutkimustoiminta ovat Ossin työn kivijalka.

Osaamispääomasta

Osaamispääoma kuvastaa yrityksen aineetonta pääomaa ja se koostuu kolmesta osa-alueesta: inhimillinen pääoma, rakennepääoma ja suhdepääoma. Aineeton pääoma kuvaa yrityksen todellista arvoa, joka on tietointensiivisillä aloilla yleensä 5-10 kertaa kirjanpitoarvoa suurempi. Osaamispääoma puolestaan kuvastaa niitä yrityksen elementtejä, jotka tuottavat aineettoman pääoman arvon.

Näistä Ossi tarkentaa seuraavasti: Inhimillinen pääoma on meidän jokaisen oma pääoma, joka koostuu osaamisesta, arvoista, motivaatiosta, sekä myös innovatiivisuudesta, oppimiskyvystä ja terveydestä.

Rakennepääoma koostuu puolestaan konkreettisista laatu- ja tietojärjestelmistä, sekä esimerkiksi johtamisen, yrityskulttuurin ja vaihtuvuuden elementeistä.

Suhdepääoma on kaikkea yritykseen vaikuttavaa ulkopuolista elämää. Käytännössä suhdepääoma rakentuu asiakassuhteista, toimittajaverkostoista, brändistä ja markkinaosuuksista. Myös yhteiskuntasuhteet ovat osa suhdepääomaa.”

Osaamispääoma kuvaa siis yrityksen arvon taustalla olevia elementtejä, jolloin oleellista on niiden määrätietoinen kehittäminen. Käytännön tasolla inhimillinen pääoma on henkilöstötuottavuutta, joka koostuu osaamisen ja työn hallinnan, motivaation ja sitoutumisen sekä työkyvyn yhdistelmästä. Rakennepääomaa puolestaan voidaan mitata johtamisen auditoinneilla ja johtajuustutkimuksilla ja suhdepääoman osalta luontevat mittarit ovat asiakas- ja brändimittarit.

Kehittämisen ketjutus on luonteva: kun kehitetään johtamista ja johtajuutta, ne heijastuvat henkilöstötuottavuuden kautta asiakastyöhön. Näin kehitetään asiakasuskollisuutta, luottamusta ja yrityksen brändiä. Samalla kehitetään yrityksen kasvun edellytyksiä – ja kovien aikojen sietokykyä.

Tutkimuksesta työkalut yrityksen arvon ja kannattavuuden kehittämiseen

Ossi on tutkinut ja kehittänyt ihmisten johtamista, johtajuutta ja henkilöstötuottavuutta vuodesta 2009 alkaen. Johtamisen, managementin osalta hän on tehnyt tutkijaryhmänsä kanssa seitsemän kansallista tutkimusta, kahdeksas on juuri meneillään. Tästä kertyneet 2500 organisaation aineisto on huikea tietopankki suomalaisesta johtamisesta! Asiakkaiden käyttöön tiedot ja osaaminen saadaan johtamisen auditoinnin avulla. Auditointi kannattaa, lähtötilan tunteminen auttaa oikeiden toimintojen tekemisessä kohti erinomaista johtamista. Erinomainen johtaminen heijastuu 3%-yksikön kasvuun käyttökatteessa kilpailijoihin verrattuna – ja se on paljon!

Johtajuuden analysointi on todella mielenkiintoinen kokonaisuus. Siinä on tärkeää selvittää esimiesten omat näkemykset osaamisesta, toimintatavoista ja johtajuudesta. Toisaalta oleellista on myös kartoittaa alaisten kokema johtajuus, oikeudenmukaisuus ja järjestelmällisyys työn ja ihmisten johtajana. Tutkimustyö antaa näihin luotettavat välineet, esimiestutkimus kohdistetaan kaikille esimiesasemassa oleville, koettu johtajuus taas kartoitetaan osana henkilöstötuottavuuden mittaamista.

Henkilöstötuottavuuden mittaamisessa kartoitetaan tosiaan koetun johtajuuden ja työyhteisön toimivuuden rinnalla vastaajien motivaatio, sitoutuminen, osaaminen, työn hallinta ja työkyky. Yhdeksän kysymyksen kyselyllä saadaan kaikki oleellinen tieto nopeasti kerättyä. Ja parasta on se, että kysely voidaan toistaa usein ajantasaisen tiedon saamiseksi. Kolmen kuukauden välein on sopiva aikataulutus, silloin tiedetään tilanne ja osataan tehdä oikeita johtopäätöksiä johtamisen ja kehittämisen kannalta.

What you measure – you manage!

Tuo otsikon vanha viisaus on totta! Selkeä tilanne kuva ja jatkuva tilanteen seuranta ovat hyvän johtamisen ydinasioita. Siihen Ossin osaaminen ja kokemus tarjoavat loistavat ratkaisut.

Lue Ossin taustoista tarkemmin LinkedIn-profiilista: www.linkedin.com/in/ossi-aura/

Haluatko ymmärtää miten Sinun yrityksessäsi voidaan parantaa tuottavuutta paremman ihmisten johtamisen kautta? Ota rohkeasti yhteyttä ossi@heromaker.fi ja saat Ossin supervoimat heti käyttöön.

Tervetuloa tiimiimme Ossi!