Tuottava johtaminen on tuloksellista

Tuottava johtaminen pitää terminä sisällään lupauksen hyvästä tuottavuudesta. Vuosina 2015-2020 tekemieni tutkimusten mukaan juuri näin onkin – ihmisten järjestelmällinen johtaminen kasvattaa yritysten kannattavuutta ja sen kautta yrityksen arvoa. Tuottavuutta siis parhaimmillaan.

Johtamisen päätökset ovat pohja tuottavalle johtamiselle

Olen tutkijatiimini Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen kanssa tutkinut johtamista jo vuodesta 2009 alkaen. Vuodesta 2015 alkaen olemme saaneet aineistoon mukaan yritysten tilinpäätöstiedot, jolloin olemme päässeet analysoimaan johtamisen käytänteiden merkitystä yritysten kannattavuuteen.

Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tehdyn Johtaminen ja tuottavuus -tutkimuksen aineistona olivat vuosina 2009-2016 johtamisen osalta tutkitut teollisuusyritykset. Hyödynsimme siis aikaisempaa tutkimustietoa ja yhdistimme siihen yritysten tilinpäätöstiedot. Aineistossa oli 225 yritystä, raportti löytyy tästä.

Tämän tutkimuksen tärkein tulos oli johdon päätösten yhteys kannattavuuteen – vasta erinomainen taso toi lisäarvoa!

Kuva 1. Johdon päätösten tason yhteys käyttökatteeseen teollisuusyrityksissä vuosina 2009-2016.

Kuvan 1 tulkinta on selkeä: kun päätökset tavoitteista, suunnitelmista ja mittareista on tehty kunnolla, päästään parempaan kannattavuuteen. Päätöksiin sisältyvät on työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä, esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa ja kehityskeskusteluissa. Siis varsin laaja-alainen päätösten kokonaisuus.

Kannattavuutta mittasimme käyttökatteen prosenttiyksikkö erona alatoimialan käyttökatteen mediaaniin. Käytännössä vertasimme yrityksen kannattavuutta suhteessa kilpaileviin yrityksiin. Kuvan 1 esittämä 2,8 % on noin kolmannes teollisuuden keskimääräisestä käyttökateprosentista!

Vasta erinomainen päätöksenteko johtamisessa toi taloudellista kilpailuetua teollisuudessa!

Johtamisen ja johtajuuden yhdistelmällä on supervoimaa!

Vuonna 2018 tehdyssä Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 -tutkimuksessa oli kohderyhmänä 166 viiden toimialan yritystä. Kartoitimme henkilöstötuottavuuden johtamisen toimintatavat hyvin perusteellisesti, lisäksi kartoitettiin esimiestoiminnan, johtajuuden taso. Näiden kahden yhdistelmä muodosti tutkimuksen päätuloksen kannattavuuden suhteen. Lisää aineistoa ja tutkimuksen kaksi raporttia löytyvät tämän linkin takaa.

Kuva 2. Johtamisen ja johtajuuden tasojen yhteydet yritysten kannattavuuteen.

Kuvan 2 tulos on erinomaisen looginen: johtamisen taso määrittää kannattavuutta ja kullakin johtamisen tasolla johtajuuden taso tuo eroa yritysten välille. Ero parhaiden ja heikoimpien yritysten välillä oli 8,1 %-yksikköä. Tutkimusyritysten käyttökatteiden keskiarvot olivat kokoluokissa 8-10 %:n tasolla keskimäärin.

Voi yleistäen sanoa, että paras johtaminen ja johtajuus tuo 50 % lisää käyttökatetta ja huonoin johtaminen ja johtajuus hävittävät 50 % käyttökatteesta!

Voit lukea henkilöstötuottavuudesta lisää blogistani 

Hyvä johtaminen on pohja tuottavuudelle

Kuvien 1 ja 2 tulokset korostavat johtamisen hyvän tason merkitystä tuottavuudelle. Hyvä johtaminen tarkoittaa pelkistetysti johtoryhmässä päätettyjä johtamisen tavoitteita esimerkiksi osaamisen ja motivaation johtamisessa; selkeitä vastuita näillä alueilla; sekä muutosten mittaamista. Selkeät vastuut ja määrätietoiset kehittämistoiminnat luovat osaltaan yrityksen toimintakulttuuria, joka heijastuu positiivisesti tuotannon ja asiakastyön laatuun.

Hyvä johtaminen rakentaa myös yrityskulttuuria

Edelliseen kappaleeseen sitoutuu näkemykseni yrityskulttuurista – se ei ole mitään maagista ilmaa, vaan jämäkästi johdettua ihmisten johtamista. Tai ehkä tässä yhteydessä sanan ”johtaminen” sijasta voisi käyttää ”tukeminen”, tai hyvän työn ”mahdollistaminen”. Ihmislähtöistä toimintaa, jonka perusteena on liiketoiminnan vaatimat henkilöstön kyvykkyyden ja niiden määrätietoinen kehittäminen.

Perustelen näkemystäni siis oheisilla tuloskuvilla, mutta myös hyvän johtamisen vaikutuksella kehittämisen aktiivisuuteen. Kun päätökset tavoitteista ja vastuista on tehty, etsitään – ja löydetään – tehokkaita kehittämisen tapoja. Valmennetaan lähijohtajia, coachataan johtajia, kehitetään liiketoiminnan vaatimia ydin kompetensseja. Ymmärretään ihmisten motivaation ja sitoutumisen tärkeys ja niihin vaikuttavat tekijät. Ollaan tasa-arvoisesti eteenpäin meneviä – kehitetään yrityskulttuuria kokonaisvaltaisesti.

Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.

Terveisin, Ossi Aura

050 0606102, ossi@heromaker.fi

https://www.linkedin.com/in/ossi-aura/